Stichting Kinderaktiviteiten Houten

Foto-DOUOUHIHDe stichting heeft ten doel het voorbereiden, organiseren, uitvoeren en begeleiden en eventueel sponsoren van diverse activiteiten waarin kinderen een belangrijke rol spelen zoals kinderkleding- en speelgoedbeurzen, intocht sinterklaas, pompoenendag en het Plein van de Peuter, alsmede het onderzoeken en ondersteunen van initiatieven voor nieuwe activiteiten die kind gerelateerd zijn.

Stichting Kinderaktiviteiten Houten heeft een bestuur. Dit bestuur bestaat uit een kerngroep, aangevuld met de projectleider van elke activiteit, die wordt georganiseerd.

De stichting Kinderaktiviteiten ontvangt geen subsidie van de gemeente Houten. Zij streven naar kostendekkendheid van elke activiteit en doen beroep op externe sponsors.

Jaarlijks worden op dit moment een aantal vaste activiteiten georganiseerd, zoals kleding/speelgoedbeurzen, Pompoenendag, Plein van de Peuter en de Intocht van Sinterklaas.

Stichting Kinderaktiviteiten Houten werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Privacy statement

Stichting Kinderaktiviteiten Houten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Kinderaktiviteiten Houten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens, zoals NAW gegevens, beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
- Opnamen waar deelnemers op herkenbaar zijn, mogen alleen op de website geplaatst worden met schriftelijke toestemming van de ouders.
Als Stichting Kinderaktiviteiten Houten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens.